Vedtægter

Vedtægter for Odense Dramaskole 

§1
Foreningens navn er: Odense Dramaskole. Foreningens hjemsted er Odense.

§2
Foreningens formål er i et inspirerende miljø at give børn og unge og voksne mulighed for dramatisk udfoldelse og udvikling. På sjovest mulige vis at være et stærkt fællesskab og et frirum; en legeplads og en læreplads, et sted for kunstnerisk skabelse og historiefortælling og nye spejlinger af os selv og vores verden.

§3
Odense Dramaskole er medlem af Dansk Amatør Teater og Scenekunst (DATS), Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed i Danmark.

§4
Som medlemmer optages børn, unge og voksne som er interesserede i foreningen. Alle interesserede er velkomne til at indtræde som støttemedlem. Alle betalende deltagere på dramahold er medlemmer.

§5
Stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for 2 år af generalforsamlingen. To bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år og tre afgår i ulige år. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt flertal.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Suppleanter vælges for 1 år.

Stk. 3  
Alle, der er medlem af foreningen, over 12 år er valgbare til bestyrelsen.

Stk. 4
Formand og kasserer skal være over 18 år. Undervisere er automatisk medlem og dermed opstillingsberettigede. Forældre til børn på hold er opstillingsberettigede via deres barns medlemsskab

§6
Stk. 1
Regnskabet føres fra 1.1. til 31.12, og revideres af intern revisor, der vælges uden for bestyrelsen.

Stk. 2
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Der betales kontingent ved indmeldelsen. Voksne støttemedlemmer betaler årligt forud.

Stk. 3
Indmeldelse er bindende for den halvårlige kontingentperiode hhv. efterår 1/8-31/12 og forår 1/1-31/5.

§7
Stk. 1
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes i slutningen af sæsonen (april-maj). Indvarsling sker med 14 dages varsel.

Stk. 2
Generalforsamlingen kan afholdes både fysisk og digitalt.

Stk. 3
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. valg af dirigent
2. beretning
3. regnskab og budget
4. fastsættelse af kontingent
5. valg til bestyrelse, suppleanter, revisor
6. behandling af indkomne forslag
7. eventuelt

Stk. 4
Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5
Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal.

Stk.6
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Stk. 7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det. Indvarsling skal ske med 14 dages varsel.

Stk. 8
Vedtægtsændringer kræver 3⁄4 majoritet blandt de fremmødte.

Stk. 9
Blandt forperson, næstforperson og kasserer har to af disse tegningsret for foreningen.

§8

Stk. 1
Foreningen er startet 1.9. 1966. Opløsning af foreningen kan finde sted, når der er vedtaget med 3⁄4 majoritet af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 30 dages mellemrum.

Stk. 2
Hvis foreningen opløses, stilles de eventuelle midler til rådighed for en foreningen af børn og unge, der arbejder med skabende dramatik i Odense kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen 23. marts 2023.
Bestyrelsen for Odense Dramaskole.